Scroll Sab saum toj

Kev thov siv cov ntaub ntawv hluav taws xob

DAIM NTAWV THOV KEV PAB CUAM RAU AGGREGATED/ANONYMIZED ENERGY CONSUMPTION DATA

Thov rub daim foos hauv qab no thiab ua kom tiav tag nrho cov teb thiab kos npe rau hauv qab kom thov nkag mus rau cov ntaub ntawv siv hluav taws xob sib sau ua ke lossis tsis qhia npe. Daim foos no yuav tsis raug tshuaj xyuas yog tias nws tsis ua tiav thiab kos npe. Kev xa daim ntawv tsis lees paub cov ntaub ntawv yuav muab. Kev pom zoo tso tawm cov ntaub ntawv hauv daim foos no tsuas yog tshwm sim tom qab Montana Dakota qhov kev tshuaj xyuas thiab kev pom zoo ntawm qhov kev thov hauv nws txoj kev txiav txim siab ib leeg.

Yog tias koj muaj lus nug lossis xav tau kev pab, thov hu rau Montana-Dakota Utilities Corporation (Montana-Dakota). Montana-Dakota tej zaum yuav muaj daim ntawv no ua lwm hom lus. Yog xav tau daim ntawv luam ua lwm hom lus, thov hu rau 800-638-3278.